KOLOKASI DAN LEKSIKOGRAFI

 Sumber:

Abu Al-`Azm, `Abd Al-Ghaniy. “Mafhum al-mutalazimat wa isykaliyat al-isytighal al-mu`jamiy” (Pengertian kolokasi dan masalah leksikografi) dalam Al-Dirasat Al-Mu`jamiyyah (Kajian Leksikografi), Edisi Kelima Zu al-Hijjah 1427/ Januari 2006. Ribat: Al-Jam`iyyah Al-Maghribiyyah li Al-Dirasat Al-Mu`jamiyyah. 

Kamus memainkan peran yang cukup penting dalam merakam bahasa dalam kepelbagaian ragam dan ungkapan-ungkapannya yang sentiasa mengalami pembaharuan. Malangnya aktifiti leksikografi Arab – berdasarkan pengamatan terhadap beberapa kamus yang ada di tengah-tengah masyarakat – diperoleh tidak memberi perhatian penuh terhadap perkataan, ungkapan dan istilah ilmiah yang berasal dari bahasa asing dan lebih mengandalkan bahan kamus-kamus klasik dengan beberapa pengecualian. Kurangnya perhatian juga berlaku pada jenis ungkapan sama ada yang lama atau pun yang berasal dari bahasa asing atau yang dikenal dengan kolokasi, padahal ia merupakan materi bahasa yang tak terpisahkan dari leksikologi, bukan sekedar karena peredarannya saja, melainkan kerana ia mencakupi kiasan dan metafora yang tak jarang menimbulkan kesusahan dalam memahami banyak teks manakala berkombinasi yang terdiri dari dua buah perkataan atau lebih, sama ada dalam bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan umum, teknologi atau bahasa kewartawanan, suatu perkara yang mengharuskan dirinya mendapat tempat dalam kamus.Kamus ekabahasa pada umumnya tidak memasukkan kolokasi, khususnya kamus-kamus terbaru, kerana memang tidak ada karya khusus yang berupa rakaman bahasa, di samping kerana adanya masalah dan ketidakjelasan seputar karakternya di satu sisi dan kesulitan penerapannya di sisi lain, dua perkara yang menjadi kendala kamus kolokasi sulit diwujudkan. Perkara ini yang mendorong untuk membuat definisi yang mengehadkan bidang penempatannya, dengan mempertimbangkan banyak definisi yang setakat ini beredar[1].

Definisi kolokasi yang dicadangkan Abu Al-`Azm:

 “وحدة لغوية اسمية أو فعلية، مكونة من كلمتين أو أكثر، ينشأ عن ارتباطها معنى جديد يختلف كليا عما كانت تدل عليه معانيها اللغوية الأصلية منفردة، حيث تنتقل بذلك إلى دلالات اجتماعية وسياسية وثقافية ونفسية واصطلاحية”

Satuan bahasa yang bermula dengan kata benda atau kata kerja, terdiri dari dua perkataan atau lebih, dari keterikatan satu dengan yang lainnya itu membentuk sebuah makna baru yang berbeza sama sekali dari makna asal dari setiap perkataan tersebut secara sendiri-sendiri, sehingga makna baru tersebut berubah menjadi makna sosial, politik, budaya, kejiwaan dan peristilahan. 

Definisi ini merupakan kesimpulan dari pekerjaan menyusun kamus khusus tentang kolokasi yang pada tahap pertama telah berjaya mengumpulkan 30.000 entri, dan pada tahap kedua telah ditambah lagi sehingga mencapai 65.000 entri. Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah masalah, di antaranya menentukan mana yang kolokasi dan mana yang bukan, bagaimana mengkoordinasikan antara kolokasi-kolokasi dalam satu entri, di samping metode penyusunannya secara tartib, dan sejauh mana perkembangan makna dapat dipertimbangkan sebagai bagian daripadanya (lihat entri  أخذ/akhaza/ ‘mengambil). Untuk mengatakan masalah ini harus disepakati, meskipun secara umum, sebuah definisi yang komprehensif, dan ini masih lagi diusahakan.Jenis kolokasi sebagai pengembangan dari yang dibuat oleh Hoogland (1993) dan Heleil (1997:234-236). Menurut Abu Al-`Azm, konstruksi kolokasi bahasa Arab terdiri dari:

Pertama: komposit kata benda (nominal)

Kedua   : komposit kata kerja (verbal)

Ketiga   : komposit  جملة عابرة/jumlah `abirah/ [2] 

Pertama: komposit kata benda (nominal) yang terdiri dari bermacam-macam konstruksi yang bersifat ringkas dan tetap: 

a.    Kata benda + kata sandang pasti (artikel makrifah) + kata benda (dua kata):  أرذل العمر/arzal al-`umr/ ‘ peringkat umur yang lemah, إحلال الأمن/ihlal al-amn/ ‘menempatkan keamanan’, أداة الإعلام/adah al-‘i`lam/ ‘alat media massa’,  أحلام العصافير/ahlam al-`asafir/ ‘impian burung’,  أحد الأحدين/ahad al-ahdayn/ ‘salah satu dari dua’,  إخماد النار/ikhmad al-nar/ ‘memadamkan api’.

b.   Kata benda + kata benda + kata sandang pasti (artikel makrifah) + kata benda (tiga kata):  أسلوب عرض الحقائق/uslub `ard al-haqa’iq/ ‘cara menunjukkan kebenaran’ , حق تقرير المصير/haqq taqrir al-masir/ ‘hak menentukan keputusan sendiri’, إصلاح ذات البين/islah zat al-bayn/ ‘pembaikan ketidakcocokan’ , إطلاق سراح السجين /itlaq sarah al-sajin/ ‘pembebasan tahanan’ , إصلاح مدونة الأسرة/islah mudawwanah al-usrah/ pembaikan catatan keluarga’ .

c.    Kata benda + artikel makrifah + kata benda + artikel makrifah + adjektif (tiga kata):  هيئة الأمم المتحدة/hay’ah al-umam al-muttahidah/ ‘Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu’, منظمة الصحة العالمية/munazzamah al-sihhah al-`alamiyyah/ ‘Pertubuhan Kesihatan Sedunia’ , إعداد الرسوم المتحركة/i`dad al-rusum al-mutaharrikah/ ‘menyiapkan kartun’.

d.   Artikel makrifah + kata benda + artikel makrifah + adjektif + artikel makrifah + adjektif (tiga kata):  النظام الدولي الجديد/al-nizam al-dawliy al-jadid/ ‘sistem antarbangsa baru’ , الاستفتاء الشعبي العام/al-istifta’ al-sya`biy al-`am/ ‘referendum awam’.

e.    Kata benda + adjektif (dua kata) :  إطار شعبي/itar sya`biy/ ‘bingkai kebangsaan’,  إصلاح سياسي /islah siyasiy/ ‘reformasi politik’, إشعاع نووي /isy`a’ nawawiy/ ‘sinaran nuklear’ . Kadang-kadang artikel makrifah ditambahkan pada kata benda dan adjektif sehingga menjadi  الإطار الشعبي /al-itar al-sya`biy/,  الإصلاح السياسي /al-islah al-siyasiy/ dan  الإشعاع النووي /al-isy`a’ al-nawawiy/.

f.    Kata benda + preposisi + artikel makrifah + kata benda (tiga kata):    انطواء  على النفس/intiwa’ `ala al-nafs/ ‘hal mementingkan diri sendiri’,صراع على السلطة  /sira` `ala al-sultah/ ‘perjuangan terhadap kekuasaan’ , dan kadang-kadang artikel makrifah ditambahkan pada kata benda pertama.

g.    Kata benda + kata benda yang bertentangan (dua kata): إيراد وإصدار /irad wa isdar/ ‘import dan eksport’, أبيض وأسود /abyad wa aswad/ ‘putih dan hitam’, ذهاب وإياب /zihab wa iyab/ ‘pergi dan pulang’, أفراح وأتراح /afrah wa atrah/ ‘suka dan duka’, dan kadang-kadang arikel makrifah ditambakan pada kedua-dua kata benda.h.    Kata benda + kata benda yang bersinonim (dua kata): آراء وأفكار /ara’ wa afkar/ ‘pendapat dan fikiran’ ,أحداث وتيارات /ahdas wa tayyarat/ ‘peristiwa dan gerakan , dan kadang-kadang arikel makrifah ditambakan pada kedua-dua kata benda. 

Kedua: komposit kata kerja (verbal) yang terdiri dari bermacam-macam konstruksi yang bersifat ringkas dan bermakna khusus: 

a.    Kata kerja + artikel makrifah + kata benda (subjek) (dua kata): اكفهر الوجه /ikfaharra al-wajh/ ‘wajah itu menjadi muram’, ارتفعت الأسهم /irtafa`at al-ashum/ ‘(harga) saham itu naik’, انشقت الأرض /insyaqqat al-ard/ ‘bumi itu terbelah’.

b.   Kata kerja + artikel makrifah + partikel (tiga kata): أفلت الزمام منه /afalat al-zimam minhu/ ‘tali kekang terlepas daripadanya’.

c.       Kata kerja + artikel makrifah + kata benda (dua kata): أحيا الليل /ahya al-layl/ ‘menghidupkan malam’.

d.   Kata kerja + preposisi + kata benda (tiga kata): أخذ على عاتقه /akhaza `ala `atiqih/ ‘menanggung beban’, أرخى له العنان /arkha lahu al-`inan/ ‘mengendurkan tali kekang’.

e.       Kata kerja + kata benda + preposisi (tiga kata): أفضى الأمر به /afda al-amru bihi/ ‘perkara itu menghasilkan…’.

f.    Kata kerja + kata benda + preposisi + artikel makrifah + kata benda (empat kata): أخذ طريقه إلى الرشد /akhaza tariqahu ila al-rusyd/ ‘berjalan menuju keinsafan’. Konstruksi verbal ini sekadar rujukan dan dapat dikembangkan lagi. 

Ketiga: komposit ayat عابرة /`abirah/ terdiri dari dua kata atau lebih, maknanya berdiri sendiri, mengungkapkan kandungannya dan biasanya terdiri dari partikel dan kata benda atau partikel, kata benda, dan مضاف /mudaf/ dan مضاف إليه /mudaf ilayh/ [3]: 

a.       Partikel + artikel makrifah + kata benda (dua kata): على الهواء /`ala al-hawa’/ ‘siaran langsung’ [4].

b.   Preposisi + kata benda + adjektif (tiga kata):   إلى إشعار آخر/ila isy`arin akhar/ ‘sampai dikeluarkannya pemberitahuan baru’ [5].

Macam-macam kolokasi:

Dari konstruksi ayat dan ungkapan dalam contoh-contoh di atas kita dapat membuat pengehadan macam-macam kolokasi sebagai berikut: 

1.      المسكوكات التامة /al-maskukat al-tammah/ ‘kolokasi penuh’.

2.      التعابير السياقية /al-ta`abir al-siyaqiyyah/ ‘ungkapan kontekstual’.

3.      التعابير الاصطلاحية /al-ta`abir al-istilahiyyah/ ‘idiom’.

4.   تعابير أسماء الهيئات ومختصراتها /ta`abir asma’ al-hay’at wa mukhtasaratuha/ ‘ungkapan nama-nama lembaga dan singkatannya’.

5.   التعابير الشائعة أو المولدة أو المطورة دلاليا /al-ta`abir al-sya’i`ah aw al-muwalladah aw al-mutawwarah dalaliyyan/ ‘ungkapan umum, ungkapan post-classical[6], atau ungkapan yang dikembangkan secara semantik’.

6.      التعابير الإتباعية /al-ta`abir al-itba`iyyah/ ‘ungkapan itb±`iyyah’[7] .

7.      تعابير الأمثال السائرة /ta`abir al-amtal al-sa’irah/ ‘ungkapan peribahasa’. Kesemua jenis kolokasi ini termasuk ke dalam bingkai definisi yang dicadangkan. Namun demikian ketika mengolahnya dalam penyusunan leksikografi tak lepas dari kekeliruan dan kekaburan yang mendorong dilakukannya penyelarasan setiap kolokasi secara terpisah. Oleh itu sebahagian pakar bahasa, di antaranya Heliel (?) berpendapat bahwa had pembeza antara kolokasi dan idiom harus dibuat ketika menyusun kamus kolokasi bahasa Arab. Malangnya, had ini tidak konsisten dan menimbulkan percampuran kaedah bagi para pakar leksikografi yang membuat mereka sulit membezakan mana yang kolokasi dan mana yang bukan kolokasi. Meskipun demikian kita dapat mengasingkan apa yang dikenal dengan kolokasi terbuka kerana pada umumnya kombinasi perkataannya digunakan dengan maknanya yang harfiah meskipun berdasarkan pada perubahan makna, seperti  بدأت الحرب /bada’at al-harb/ ‘perang itu bermula’.

Perkara yang sama juga berlaku pada apa yang disebut dengan kolokasi terikat, kerana menurut Heliel (?) kolokasi jenis ini merupakan pertengahan antara kolokasi dan idiom, seperti أطرق الرأس /atraqa al-ra’sa/ ‘menundukkan kepala’, yang menyebabkan kombinasi perkataan ini kehilangan karakter kolokasinya, meskipun tunduk pada pengembangan maknanya. Dan inilah yang mendorong kita untuk melakukan penyelarasan terhadap karakter kolokasi secara leksikal tanpa melakukan analisis bahasa yang mendalam yang hanya akan berguna secara bahasa saja, lain tidak. 

1. المسكوكات التامة /al-maskukat al-tammah/ ‘ ‘, terdiri dari unit bahasa yang keterkaitan perkataannya menyebabkan munculnya makna baru yang berbeza dari maknanya yang selama ini dikenal, kerana berubah menjadi bentuk kiasan atau metafora. Contoh: أوتاد الأرض /awtad al-ard/ harfiah ‘pasak bumi’ = gunung, الذهب الأسود /al-zahab al-aswad/ harfiah ’emas hitam’ = petrol, ملك الغابة /malik al-ghabah/ harfiah ‘raja hutan’ = singa, أخو السفر /akhu asfar/ harfiah ‘saudara perjalanan’ = orang yang banyak bepergian, أصابع الشيطان /asabi` al-syaitan/ harfiah ‘jemari setan’ = jejak-jejak setan, حبائل الشيطان /haba’il al-syaytan/ harfiah’ tali-tali setan’ = perempuan. 

2. التعابير السياقية /al-ta`abir al-siyaqiyyah/ ‘ungkapan kontekstual’, terdiri dari unit bahasa binaan yang mengandung makna yang terhad dan tetap serta tidak dapat diubah meskipun tunduk pada perubahan makna kerana kewujudannya itu hanya terdapat pada teks yang diucapkan dengan maknanya yang bukan sebenar, jika pembaca teks tersebut memiliki pengetahuan tentang kandungan dan rahsianya. Jika pembaca tidak mengetahui hal tersebut, maka kamus memainkan peranannya iaitu menjelaskan konteks maknanya. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan kontekstual ini bernuansa sastera yang menjadi ciri khas bahasa Arab, sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku klasik seperti الألفاظ الكتابية /al-alfaz al-kitabiyyah/ atau كتاب الألفاظ /kitab al-alfaz/ karya Al-Hamazani, فقه اللغة /fiqh al-lughah/ dan ثمار القلوب /timar al-qulub/ karya Abu Mansur At-Ta`alibi, شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل /syifa’ al-ghalil fi ma fi kalam al-`arab min al-dakhil/ karya Syihab al-din al-khafaji, جواهر الألفاظ /jawahir al-alfaz/ karya Quddamah bin Ja`far, الألفاظ /al-alfaz/ karya Ibn al-Sikkit,  متخيرالألفاظ /mutakhayyar al-alfaz/ karya Ahmad bin Faris, كتاب الفرق /kitab al-farq/ karya Tsabit bin Tsabit, الألفاظ المترادفة /al-alfaz al-mutaradifah/  karya Al-Rumaniy, dan الزاهر في معاني كلمات الناس /al-zahir fi ma`ani kalimat al-nas/ karya Abu Bakr bin Qasim al-Anbariy. Dalam setiap karangan ini kita akan mendapatkan sejumlah besar kolokasi meskipun macam-macamnya bercampur-baur dan perlu diklasifikasikan. Contoh ungkapan tekstual: ضرب آباط الأمور /daraba abat al-umur/ harfiah ‘memukul ketiak perkara’ = mengetahui dalaman perkara’ [8] , مضت آنفة الشباب /madat anifah al-syabab/ ‘awal masa remaja telah berlalu’ [9], لا تطلب أثرا بعد عين /la tatlub ataran ba`da `ayn/ ‘jangan mencari bekas setelah mata’ = jangan mencari bekas sesuatu ketika bendanya telah tiada ‘nasi telah menjadi bubur’. [10], وجدته ناشرا أذنيه /wajadtuhu nasyiran uzunayhi/ harfiah ‘saya dapatkan ia menyebarkan kedua-dua telinganya’ = tamak, loba; أراه الكواكب بالنهار /arahu al-kawakib bi al-nahar/ ‘saya memperlihatkan bintang di siang hari kepadanya’, أعطى الضوء الأخضر /a`ta al-daw’a al-akhdar/ harfiah ‘memberi lampu hijau’ = mengizinkan;, أعقد من ذنب الضب /a`qad min zanab al-dabb/ harfiah ‘lebih sulit daripada ekor dab’ = . Kesemua kolokasi ini bernuansa sastera yang maknanya tidak mudah difahami atau merupakan metafora dan berbeza dari bentuk idiom[11] . 

3. التعابير الاصطلاحية /al-ta`abir al-istilahiyyah/ ‘idiom’, berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, terdiri dari dua perkataan atau lebih dan biasanya berbentuk unit istilah tersendiri dan maknanya hanya berkaitan dengan ruang lingkup bidangnya saja. Boleh jadi ia juga merupakan istilah yang terdiri dari dua perkataan yang dipindahkan dengan bentuk asing, seperti العلوم البحتة /al-`ulum al-bahtah/ ‘ilmu murni’, العلوم التطبيقية /al-`ulum al-tatbiqiyyah/ ‘ilmu yang diaplikasikan’, الفيزياء النووية /al-fiziya al-nawawiyyah/ ‘fizik nuklear’, الهندسة التحليلية /al-handasah al-tahliliyyah/ ‘kejuruteraan analisis’, علم الإحصاء /`ilm al-ihsa’/ ‘ilmu statistik’, الهيدروجين /al-haydrujin/ ‘hidrogen’, الأوكسجين /al-uksijin/ ‘oksigen’, الأنثروبولوجية /al-antrubulujiyyah/ ‘antropologi’,  /al-itnulujiyyah/ ‘etnologi’. 

4. تعابير أسماء الهيئات ومختصراتها /ta`abir asma’ al-hay’at wa mukhtasaratuha/ ‘ungkapan nama-nama lembaga dan singkatannya’: termasuk jenis kolokasi kerana merupakan kombinasi dari dua kata atau lebih atau berupa akronim, seperti الجامعة العربية /al-jami`ah al-`arabiyyah/ ‘Liga Arab’, هيئة الأمم المتحدة /hay’ah al-umam al-muttahidah/ ‘Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu’, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /al-munazzamah al-`arabiyyah li al-tarbiyyah wa al-taqafah wa al-`ulum/ ‘The Arab League Educational Cultural and Scientific Organization (الألكسو ALECSO), المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة /al-munazzamah al-islamiyyah li al-tarbiyah wa al-`ulum wa al-taqafah/ ‘Islamic Educational Scientific and Cultural Organization’  ( الإكسيسكو ISESCO), منظمة الصحة العالمية/munazzamah al-sihhah al-`alamiyyah/ ‘Pertubuhan Kesihatan Sedunia’, منظكة التحرير الفلسطينية /munazzamah al-tahrir al-falistiniyyah/ ‘Palestinian Liberation Organization/ Pertubuhan Pembebasan Palestin’ , حركة التحرير الفلسطينية /harkah al-tahrir al-falistiniyyah (Fath)/ ‘ /Gerakan Pembebasan Palestin’. 

5. التعابير الشائعة أو المولدة أو المطورة دلاليا /al-ta`abir al-sya’i`ah aw al-muwalladah aw al-mutawwarah dalaliyyan/ ‘ungkapan umum, ungkapan post-classical, atau ungkapan yang dikembangkan secara semantik’. Kolokasi jenis ini merupakan yang paling banyak tersebar dan penggunaannya, kombinasinya terdiri dari dua perkataan atau lebih, digunakan dalam maknanya yang biasa, dan dapat dikembangkan. Kerana itu susunan ayatnya pada umumnya serupa dan tidak keluar dari konteks :  kata benda + adjektif  إجماع وطني /ijma` wataniy/ ‘persetujuan kebangsaan’,  kata benda + kata benda  أزلام النظام /azlam al-nizam/ ‘thugs or henchmen of the regime[12] (penjahat rejim)’,  atau adjektif + kata benda واسع الأفق /wasi` al-ufuq/ ‘berpandangan luas’.Kolokasi jenis ini merupakan bahan bahasa yang sangat banyak. Bahasa Arab sangat kaya dengan kolokasi jenis ini sama ada yang lama atau pun yang berupa post-classical. Kerana jumlahnya yang sangat banyak, sangat sulit mengetahuinya secara menyeluruh dalam kamus Arab. 

6. التعابير الإتباعية /al-ta`abir al-itba`iyyah/ ‘ungkapan itb±`iyyah’ . Kolokasi jenis ini meskipun jumlahnya terhad, ia dianggap oleh Heleil sebagai kombinasi leksikal, iaitu susunan yang terdiri dari kata-kata benda dengan kata penghubung. Menurut kami, ia termasuk dalam lingkup kolokasi, bukan sekadar berkaitan dengan konstruksi bahasanya saja, kerana ia terdiri dari dua perkataan (kata + antonim) atau (kata + sinonim), bahkan kerana ia mengandung makna yang tetap dan tidak dapat diubah, kerananya ia termasuk kolokasi penuh, termasuk konteks perkataan hasil pendengaran yang memiliki karakteristik binaan, kerana ia tunduk pada keseimbangan kedua-dua perkataannya yang berkombinasi, dengan bentuk yang sama, dan biasanya dimaksudkan untuk memuji, mencela atau mencemuh, seperti  شذر مذر /syazara mazara/  dalam  تفرقوا شذر مذر /tafarraqu syazara mazara/ ‘berselerak di sana sini’. Kadang-kadang perkataan kedua maknanya berbeza dari makna perkataan pertama, seperti حياك الله وبياك /hayyaka Allah wa bayyak/ ‘semoga Allah mengekalkan hidupmu dan segera memberimu apa yang kamu kehendaki dan menempatkanmu di tempat yang baik’ [13] . Bentuk lain, perkataan pertama diulang seperti  إربا إربا /irban irban/ ‘sepotong-sepotong (kecil-kecil)’. Kadangkala kedua-dua perkataan disambung oleh artikel penghubung dengan susunan yang kekal, seperti السراء والضراء /al-sarra’ wa al-darra’/ ‘masa senang dan susah ,  حسب ونسب /hasab wa nasab/ ‘keturunan mulia dan keturunan’. Pada umumnya, perkataan kedua dalam jenis kolokasi itba` ini tidak bermakna.Tak diragukan bahawa kekekalan yang ada pada kolokasi ini dan karakter susunannya yang menjadikannya termasuk dalam lingkup kolokasi, dilihat dari sudut leksikologi. 

7.  تعابير الأمثال السائرة /ta`abir al-amtal al-sa’irah/ ‘ungkapan peribahasa’. Kolokasi jenis ini merupakan warisan bahasa yang sangat kaya, yang mendorong banyak ahli bahasa mengkhususkan diri menyusunnya dalam bentuk buku sebagai upaya untuk mengumpulkannya dan mengetahui pelbagai topiknya, atau kadangkala cukup dengan beberapa contoh tertentu.Ini yang menjadikan perlakuan kita dengan peribahasa ini secara leksikal terbatas pada yang tersebar luas, ketika wujud keserupaan antara ia dan idiom yang sama-sama memiliki ciri kekekalan dan tidak mudah mengubah perkataan yang berkombinasi di dalamnya, meskipun antara kedua jenis kolokasi ini terdapat perbezaan dalam makna umum dalam peribahasa dan makna khusus dalam idiom. Inilah keserupaannya dari satu sisi, dan perbezaannya dari sisi yang lain sehingga diperlukan kecermatan dalam memilih ungkapan peribahasa dan bercirikan kekekalan dan mengungkapkan peristiwa yang masyhur atau peristiwa sosial yang tersebar dan berulang-ulang dalam kehidupan manusia sehingga keberulang-ulangannya itu menjadi isyarat yang jelas bagi makna peristiwanya yang menjadikannya dikenal hingga kini seperti: أبِي يَغْزو، وأُمِّي تُحَدِّثُ /abiy yaghzu wa ummiy tuhadis/ ‘ayahku berperang manakala ibuku bercerita’[14]رَمَاهُ اللّه بِثَالِثَةِ الأثافِي‏.‏ /ramahu Allah bi talitah al-atafi/ ‘Allah melemparnya dengan batu gunung yang ketiga’ [15] أعطاه من الجمَل أذنه /’a`tahu min al-jamal uzunah/أسد عليّ وفي الحروب نعامة /asad `alayya wa fi al-hurub nu`amah/  

Sebagaimana telah kita beri pengehadan untuk setiap jenis kolokasi di atas, masing-masing memperlihatkan betapa sulitnya memahaminya.     ‏‏             


[1] Lihat Ahmad Abu Sa`ad, التراكيب والعبارات الاصطلاحية العربية القديم منها والمولد/Al-Tarakib wa al-`ibarat al-istilahiyyah al-`arabiyyah al-qadim minha wa al-muwallad/ ‘kamus konstruksi dan idiom arab yang lama dan yang baru’, Dar El-`Ilmi li al-Malayin, cetakan 1, Beirut, 1987; Mahmud Ismail Siniy, المعجم السياقي للتعبيرات الاصطلاحية/al-mu`jam al-siyaqiy li al-ta`birat al-istilahiyyah/ ‘kamus idiom kontekstual’, Maktabah Lubnan, Cetakan 1, 1996; Sulayman Fayyad, معجم المأثورات اللغوية والتعابير الأدبية/Mu`jam al-Ma’surat al-lughawiyyah wa al-ta`abir al-adabiyyah/ ‘kamus peribahasa dan ungkapan sastera’, al-hay’ah al-misriyyah al-`ammah li al-kutub, Kaherah, 1993; Salih Majdiy, معجم التعابيرالعصرية عربي – فارسي/Mu`jam al-ta`abir al-`asriyyah ‘arabiy-farisiy/ ‘kamus ungkapan moden arab-persia’, terbitan al-munazzamah al-islamiyyah li al-tarbiyyah wa al-`ulum wa al-taqafah wa al-`arabiyyah, Alecso, Ribat, 1418 H/ 1997; Muhammad Adib Abd al-Wahid Hamdan, معجم في الأساليب الإسلامية والعربية/mu`jam fi al-asalib al-islamiyyah wa al-`arabiyyah/ ‘kamus ungkapan-ungkapan Islam dan Arab’, Maktabah al-`ubaikan, cetakan 1, Riyad, 1999; Muhammad Helmi Heleil, الأسس النظرية لوضع معجم للمتلازمات اللفظية العربية/”al-usus al-nazariyyah li wad`i mu`jam li al-mutalazimat al-lafziyyah al-`arabiyyah”/ ‘asas-asas teori penyusunan kamus kolokasi bahasa arab’, majallah al-mu`jamiyyah, edisi 12 dan 13, 1416/1996-1417/1997, Tunis, halaman 225.
[2]   كلمة عابرة /kalimah `abirah/ adalah perkataan yang diucapkan dalam suatu konteks yang tidak dipersiapkan untuk diucapkan dalam konteks tersebut (Al-Mu`jam al-`arabiy al-asasiy, p 817).

[3]   /mudaf/ ‘governing word’ dan   /mudaf ilayh/ ‘governed word’ (Wright, W. 1979:ii66c)

[4] على الهواء : توصيل الصوت أو الصورة عن طريق مجموعة موصلات دون سابق تسجيل “إرسال إذاعي على الهواء” (المعجم العربي الأساسي، ص 1279).
[5] حتى/ إلى إشعار آخر : إلى أن تصدر تعليمات جديدة “سيعمل بهذا القانون حتى إشعار آخر”. (المعجم العربي الأساسي، ص 689).
[6] مولد  /muwallad/ = not truly old Arabic, introduced later into the language, post-classical (esp. of words) (Wehr, 1980:1098)

[7]  اتباع/itba/ menurut Wehr (1980:90) “intensification by repeating a word with its initial consonant changed, such as kat³r bat³r.

[8] قالوا ضرب آباط الأمور أي عرف بواطنها (المعجم الوسيط).

[9] مؤنث الآنف و من كل شيء أوله يقال مضت آنفة الشباب (المعجم الوسيط).
[10] ( الأثر ) العلامة و لمعان السيف و أثر الشيء بقيته و في المثل ( لا تطلب أثرا بعد عين ) يضرب لمن يطلب أثر الشيء بعد فوت عينه و ما يحدثه و جاء في أثره في عقبه و ما خلفه السابقون و الخبر المروي و السنة الباقية ( ج ) آثار و أثور (المعجم الوسيط).

[11] Kamus  المعجم السياقي للتعابيرات الاصطلاحية /al-mu`jam al-siyaqiy li al-ta`birat al-istilahiyyah/ karangan Mahmud Ismail Siniy telah mencampur-adukkan antara ungkapan kontekstual dan idiom, perkara yang relatif dijauhi oleh Ahmad Abu Sa`ad dalam kamusnya التركيب والعبارات الاصطلاحية /al-tarakib wa al-`ibarat al-istilahiyyah/ ‘frasa dan idiom’.

[12]  http://www.proz.com/kudoz/337006, dilayari pada 28 September 2007.

[13] ( بياه )
تبييا بينه و وضحه و سره و عجل له ما يحب و بوأه مكانا حسنا و يقال في الدعاء حياك الله و بياك (المعجم الوسيط)

[14] قال ابن الأعرابي‏:‏ ذكروا أن رجلا قدِم من غَزَاة، فأتاه جيرانُه يسألونه عن الخبر، فجعلت امرأته تقول‏:‏ قَتَل من القوم كذا، وهَزَم كذا، وجُرِح فلان، فقال ابنها متعجبا‏:‏ أبي يغزو وأُمي تحدث‏ (مجمع الأمثال الإمام أبو الفضل الميداني الجزء الأول، مكتبة مشكاة الإسلامية).

[15] قالوا‏:‏ هي القطعة من الجبل يُوضَع إلى جَنْبها حَجَران ويُنْصَب عليها القِدْر‏.‏

يضرب لمن رُمى بداهية عظيمة، ويضرب لمن لا يبقى من الشر شيئاً، لأن الأثْفِيَّةَ ثلاثة أحجارٍ كلُّ حجرٍ مثلُ رأس الإنسان، فإذا رماه بالثالثة فقد بلغ النهاية، كذا قاله الأزهري،  (نفس المرجع)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: